انواع قراردادها واسناد رسمی وعادی را بطور رایگان وقابل خرید را مشاهده و دانلود ووجه ان را پرداخت نمایید پایگاه قوانین و حقوقدانان ایران
2016-10-29

قرارداد توام با وثيقه ، شهرك هاي صنعتي با بانك

  بسم الله الرحمن الرحيم   قرارداد توام با وثيقه ، شهرك هاي صنعتي با بانك   قرارداد شماره                    مورخ    /   /    بين امضاء كنندگان زير […]
2016-10-29

قرارداد توام با وثيقه ، شهرك هاي صنعتي با بانك

بسم الله الرحمن الرحيم قرارداد توام با وثيقه ، شهرك هاي صنعتي با بانك قرارداد شماره مورخ / / بين امضاء كنندگان زير : الف : […]
2016-10-29

قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك

بسم الله الرحمن الرحيم قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك قرارداد شماره مورخ / / طرح هاي صنعتي كه در شهرك هاي صنعتي […]
2016-10-29

قرارداد فروش اقساطي از بانك

بسم الله الرحمن الرحيم قرارداد فروش اقساطي از بانك پيرو قرارداد مشاركت مدني شماره مورخ تنظيمي بانك كليه حقوق سهم الشركه خود ناشي از قسمتي از […]
2016-10-29

قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي

قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير : الف ) بانك …………… شعبه ……………. به نشاني ……………………………………………………….. به عنوان (مالك) كه در اين […]
2016-10-29

قرارداد اجاره به شرط تمليك

قرارداد اجاره به شرط تمليك مخصوص طرح هاي صنعتي ( در مواردي كه مستحدثات و يا ماشين آلات كارخانه وثيقه مي باشد ) بين امضا كنندگان […]
2016-10-29

قرارداد جعاله تعمير مسكن بانك سپه

قرارداد جعاله تعمير مسكن بانك سپه     جهت اعطاي تسهيلات به منظور انجام تعميرات در يك باب خانه / آپارتمان ملكي خود در قالب عقد […]
2016-10-29

قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير : الف ) بانك …………… شعبه ……………. به نشاني ……………………………………………………….. به […]
2016-10-29

قرارداد مشاركت مدني

قرارداد مشاركت مدني اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير : الف ) بانك …………… شعبه ……………. به نشاني ……………………………………………………….. ب) خانم / آقا …………………………………………… شركت فرزند […]
2016-10-29

قرارداد خريد سلف در قبال وثيقه غير منقول

قرارداد خريد سلف در قبال وثيقه غير منقول اين قرارداد بين شركت / كارخانه …………………………………………………………………………………. (كليه مشخصات ثبتي ) …………………………………………………………………………………………… به نشاني ………………………….. كه در اين […]
2016-10-29

قرارداد فروش اقساطي

قرارداد فروش اقساطي در قبال اسناد تجاري بين امضاء كنندگان زير : الف – بانك ……………….. شعبه ………………. به نشاني ………………………………………………. و ب- آقاي / خانم […]
2016-10-29

قرارداد فروش اقساطي

قرارداد فروش اقساطي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات بين امضاء كنندگان زير : الف – بانك ……………….. شعبه ………………. به نشاني ………………………………………… و ب- آقاي / […]
2016-10-29

قرارداد سرمايه گذاري مشترك با شركت خارجي

قرارداد سرمايه گذاري مشترك با شركت خارجي {بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسوئي و شركا ء } شماره مواد : ماده 1-تعريفات ماده 2- […]
2016-10-29

قرارداد نمايندگي بازرگاني –اتاق بازرگاني بين المللي

قرارداد نمايندگي بازرگاني –اتاق بازرگاني بين المللي في مابين :…………………………………………………………………………………………………. كه دفتر مركزي او واقع است در : …………………………………………………………………….. (كه منبعد (اعطا كننده نمايندگي ) ناميده […]
2016-10-29

قرارداد خريد و فروش بين المللي

قرارداد خريد و فروش بين المللي 1- تجزيه عناصر قرارداد الف : پيشنهاد ب: تفكيك پيشنهاد از مذاكرات مقدماتي ج: خاتمه قرارداد د: قبول س: قبول […]
2016-10-28

قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي

 قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي (واردكننده انحصاري – توزيع كننده انحصاري )   في مابين ………………….. كه نشاني دفتر مركزي ثبت شده آن واقع است […]
2016-10-28

انتقال قطعي (خانه ) ناشي از مزايده در اجراي احكام

  بسم الله الرحمن الرحيم   انتقال قطعي (خانه ) ناشي از مزايده در اجراي احكام     انتقال دهنده : دادگاه حقوقي                        تهران شعبه                  به […]
2016-10-28

تقسيم نامه ارث و ماترك

  بسم الله الرحمن الرحيم   تقسيم نامه ارث و ماترك   تقسيم كنندگان : (ورثه مرحوم                          متوفي به تاريخ             ) به شرح زير : 1- […]
2016-10-28

انتقال قطعي آپارتمان –ناشي از اجراي دادنامه الزام به تنظيم سند

  بسم الله الرحمن الرحيم   انتقال قطعي آپارتمان –ناشي از اجراي دادنامه الزام به تنظيم سند     انتقال دهنده : دادگاه حقوقي                        تهران شعبه                  […]
2016-10-28

انتقال اجرايي ناشي از اجراي سند رهني

بسم الله الرحمن الرحيم انتقال اجرايي ناشي از اجراي سند رهني خانم / آقاي ” فرزند آقاي داراي شماره شناسنامه شماره صادره از ساكن تهران : […]
2016-10-28

ضمانت از دين

بسم الله الرحمن الرحيم ضمانت از دين اينجانب فرزند آقاي و نام مادر خانم داراي شماره شناسنامه صادره از متولد ساكن : به موجب اين سند […]
2016-10-28

صلح حقوق خصوصي ناشي از جرم طرف

بسم الله الرحمن الرحيم صلح حقوق خصوصي ناشي از جرم طرف مصالح : خانم / آقاي فرزند آقاي و نام مادر خانم داراي شماره شناسنامه صادره […]
2016-10-28

صلح اموال منقول

بسم الله الرحمن الرحيم صلح اموال منقول مصالح : خانم / آقاي فرزند آقاي و نام مادر خانم داراي شماره شناسنامه صادره از متولد ساكن : […]
2016-10-28

رهن – تصرف

بسم الله الرحمن الرحيم رهن – تصرف راهن : خانم / آقاي فرزند آقاي و نام مادر خانم داراي شماره شناسنامه صادره از متولد ساكن : […]
2016-10-28

تبديل تعهد موضوع بند3 ماده 292قانون مدني

  بسم الله الرحمن الرحيم   تبديل تعهد موضوع بند3 ماده 292قانون مدني   از آنجايي كه اينجانب :                    فرزند آقاي                و نام مادر                 داراي شماره […]
2016-10-28

تبديل تعهد موضوع بند2 ماده 292قانون مدني

2016-10-21

تبديل تعهد موضوع بند اول ماده 292 قانون مدني

بسم الله الرحمن الرحيم تبديل تعهد موضوع بند اول ماده 292 قانون مدني چون در سند بيع قطعي شماره مورخ / / تنظيمي دفتر خانه شماره […]
2016-10-21

قرارداد (قولنامه انتقال ملك )

به نام خدا قرارداد (قولنامه انتقال ملك ) فروشنده :…………………………………………………………………………………………………………. خريدار :…………………………………………………………………………………………………………… موردمعامله :………………………………………………………………………………………………………. قيمت : مبلغ ………………………..ريال رايج كه مبلغ …………………………ريال از آن طي چك […]
2016-10-21

قرارداد (بيع قطعي يك قطعه باغ )

به نام خدا قرارداد (بيع قطعي يك قطعه باغ ) طرف اول قرارداد ::خانم /آقاي : …………………………………………فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره …………………………………..صادره از …………………………….به نشاني: […]
2016-10-21

قرارداد (خريد ساختمان نيمه ساخته ،‌در حال احداث )

  به نام خدا قرارداد (خريد ساختمان نيمه ساخته ،‌در حال احداث )     1-(فروشنده) :خانم /آقاي : …………………………………………فرزند آقاي  ………….. داراي شناسنامه شماره …………………………………..صادره […]
2016-10-21

قرارداد (بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني )

  به نام خدا قرارداد (بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني  )     طرف اول قرارداد (فروشنده) :خانم /آقاي […]
2016-10-21

قرارداد (بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه )

به نام خدا قرارداد (بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه ) طرف اول قرارداد (فروشنده) :خانم /آقاي : …………………………………………فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه […]
2016-10-21

قرارداد بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري

به نام خدا قرارداد بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري طرف اول قرارداد (فروشنده ): خانم / آقاي : ………………….فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره […]
2016-10-21

بيع قطعي – با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن

بسم الله الرحمن الرحيم بيع قطعي – با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن فروشندگان :خانم / آقاي فرزند آقاي و نام […]
2016-10-21

بيع شرط – اصل مالكيت

بسم الله الرحمن الرحيم بيع شرط – اصل مالكيت فروشنده :خانم / آقاي فرزند آقاي و نام مادر خانم داراي شماره شناسنامه صادره از متولد ساكن […]
2016-10-06

اعاده مالكيت (تملك يد سابق )

بسم الله الرحمن الرحيم اعاده مالكيت (تملك يد سابق ) اعاده دهنده : دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي اداره كل زمين شهري استان تهران به […]
2016-10-06

قرارداد اقاله

  به نام خدا   قرارداد اقاله  طرف اول قرارداد (مقايل)خانم / آقاي : …………………………………………فرزند آقاي  ………….. داراي شناسنامه شماره …………………………………..صادره از …………….به نشاني: …………………………………………………………………………………………………………..و طرف […]
2016-10-06

تفاسخ و فك رهن

  بسم الله الرحمن الرحيم   تفاسخ و فك رهن   مفاسخ :   متفاسخ :   مورد تفاسخ : فسخ سند (نوع سند قيد شود)شماره                              […]
2016-10-06

قرارداداجاره يك باب پاركينگ

  به نام خدا قرارداد(اجاره يك باب پاركينگ )   طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ………………….فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ………………………………………………..صادره […]
2016-10-06

قرارداد اجاره وسيله نقليه

  بسم الله الرحمن الرحيم   قرارداد اجاره وسيله نقليه     با توكل به خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                     به […]
2016-10-06

(اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري

به نام خدا قرارداد (اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري ) طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ………………….فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ……………………………………………………………………….صادره […]
2016-10-06

اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني

به نام خدا قرارداد (اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني ) طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ………………………….فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ……………………………………………………………….صادره […]
2016-10-06

اجاره به شرط تمليك

بسم الله الرحمن الرحيم اجاره به شرط تمليك موجر : خانم / آقاي فرزند آقاي و نام مادر خانم داراي شماره شناسنامه صادره از متولد ساكن […]
2016-10-06

اجاره محل مسكوني مشاع

  بسم الله الرحمن الرحيم اجاره محل مسكوني مشاع     موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره […]
2016-10-06

اجاره محل تجاري كه سر قفلي از سوي مستاجر قبلاً واگذار شده

  بسم الله الرحمن الرحيم اجاره محل تجاري كه سر قفلي از سوي مستاجر قبلاً واگذار شده     موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                […]
2016-10-06

اجاره – محل تجاري بدون اخذ سر قفلي از سوي موجر

  بسم الله الرحمن الرحيم اجاره – محل تجاري بدون اخذ سر قفلي از سوي موجر     موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و […]
2016-10-06

تعهد توام با رهن – دانشجويان ارز بگير

بسم الله الرحمن الرحيم تعهد توام با رهن – دانشجويان ارز بگير چون خانم / آقاي فرزند آقاي و نام مادر خانم داراي شناسنامه شماره صادره […]
2016-10-06

تعهد توام با رهن – فرصت مطالعاتي

بسم الله الرحمن الرحيم تعهد توام با رهن – فرصت مطالعاتي اينجانب : فرزند آقاي و نام مادر خانم داراي شناسنامه شماره صادره از متولد ساكن […]
2016-10-06

تعهد استخدامي در شركت خصوصي

  بسم الله الرحمن الرحيم   تعهد استخدامي در شركت خصوصي   متعهد :خانم / آقاي :                            فرزند آقاي                   و نام مادر خانم             داراي شماره شناسنامه                        […]
2016-10-06

ابراء – تاديه دين

  بسم الله الرحمن الرحيم   ابراء – تاديه دين   اينجانب                                فرزند آقاي                     و نام مادر خانم                داراي شماره شناسنامه صادره از                     متولد                     ساكن : […]
[gravityform id="36" title="true" description="true"]