انواع قراردادها واسناد رسمی وعادی را بطور رایگان وقابل خرید را مشاهده و دانلود ووجه ان را پرداخت نمایید پایگاه قوانین و حقوقدانان ایران
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

نمونه قرارداد بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی

نمونه قرارداد بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی (مستلزم بستری شدن در بیمارستان مازاد بر تعرفه خدمات درمانی یا بیمه تامین اجتماعی ) تاریخ صدور […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت تاریخ شروع :………………………………… تاریخ انقضاء :………………………………… تاریخ صدور :…………………………………. حق بیمه سالیانه :……………………………… تعداد بیمه شدگان :………………………….. این قرارداد […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

شماره قرارداد عمر :

قرارداد عمر زمانی کارکنان یک شرکت شماره قرارداد عمر : تاریخ صدور تاریخ شروع : تاریخ انقضاء: تعداد بیمه شدگان : حق بیمه سالیانه :…………………. ریال […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه شرکت

فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه شرکت مشخصات کارگاه ۱- نوع صنعت یا فعالیت ۲- انواع محصول ۳- ظرفیت اسمی ۴- نوع مالکیت ۵- تعداد […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد کار موقت

به نام خدا شماره :……………. تاریخ :……………………….. نمونه قرارداد کار موقت بر اساس مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد توام با وثیقه ، شهرک های صنعتی با بانک

  بسم الله الرحمن الرحیم   قرارداد توام با وثیقه ، شهرک های صنعتی با بانک   قرارداد شماره                    مورخ    /   /    بین امضاء کنندگان زیر […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد توام با وثیقه ، شهرک های صنعتی با بانک

بسم الله الرحمن الرحیم قرارداد توام با وثیقه ، شهرک های صنعتی با بانک قرارداد شماره مورخ / / بین امضاء کنندگان زیر : الف : […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد توام با رهن ، اجرای طرح با بانک

بسم الله الرحمن الرحیم قرارداد توام با رهن ، اجرای طرح با بانک قرارداد شماره مورخ / / طرح های صنعتی که در شهرک های صنعتی […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد فروش اقساطی از بانک

بسم الله الرحمن الرحیم قرارداد فروش اقساطی از بانک پیرو قرارداد مشارکت مدنی شماره مورخ تنظیمی بانک کلیه حقوق سهم الشرکه خود ناشی از قسمتی از […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر : الف ) بانک …………… شعبه ……………. به نشانی ……………………………………………………….. به عنوان (مالک) که در این […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک مخصوص طرح های صنعتی ( در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می باشد ) بین امضا کنندگان […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه     جهت اعطای تسهیلات به منظور انجام تعمیرات در یک باب خانه / آپارتمان ملکی خود در قالب عقد […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر : الف ) بانک …………… شعبه ……………. به نشانی ……………………………………………………….. به […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر : الف ) بانک …………… شعبه ……………. به نشانی ……………………………………………………….. ب) خانم / آقا …………………………………………… شرکت فرزند […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیر منقول

قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیر منقول این قرارداد بین شرکت / کارخانه …………………………………………………………………………………. (کلیه مشخصات ثبتی ) …………………………………………………………………………………………… به نشانی ………………………….. که در این […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد فروش اقساطی

قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری بین امضاء کنندگان زیر : الف – بانک ……………….. شعبه ………………. به نشانی ………………………………………………. و ب- آقای / خانم […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد فروش اقساطی

قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بین امضاء کنندگان زیر : الف – بانک ……………….. شعبه ………………. به نشانی ………………………………………… و ب- آقای / […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی

قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی {بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکا ء } شماره مواد : ماده ۱-تعریفات ماده ۲- […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد نمایندگی بازرگانی –اتاق بازرگانی بین المللی

قرارداد نمایندگی بازرگانی –اتاق بازرگانی بین المللی فی مابین :…………………………………………………………………………………………………. که دفتر مرکزی او واقع است در : …………………………………………………………………….. (که منبعد (اعطا کننده نمایندگی ) نامیده […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۸

قرارداد خرید و فروش بین المللی

قرارداد خرید و فروش بین المللی ۱- تجزیه عناصر قرارداد الف : پیشنهاد ب: تفکیک پیشنهاد از مذاکرات مقدماتی ج: خاتمه قرارداد د: قبول س: قبول […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی

 قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی (واردکننده انحصاری – توزیع کننده انحصاری )   فی مابین ………………….. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

انتقال قطعی (خانه ) ناشی از مزایده در اجرای احکام

  بسم الله الرحمن الرحیم   انتقال قطعی (خانه ) ناشی از مزایده در اجرای احکام     انتقال دهنده : دادگاه حقوقی                        تهران شعبه                  به […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

تقسیم نامه ارث و ماترک

  بسم الله الرحمن الرحیم   تقسیم نامه ارث و ماترک   تقسیم کنندگان : (ورثه مرحوم                          متوفی به تاریخ             ) به شرح زیر : ۱- […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

انتقال قطعی آپارتمان –ناشی از اجرای دادنامه الزام به تنظیم سند

  بسم الله الرحمن الرحیم   انتقال قطعی آپارتمان –ناشی از اجرای دادنامه الزام به تنظیم سند     انتقال دهنده : دادگاه حقوقی                        تهران شعبه                  […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

بسم الله الرحمن الرحیم انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی خانم / آقای ” فرزند آقای دارای شماره شناسنامه شماره صادره از ساکن تهران : […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

ضمانت از دین

بسم الله الرحمن الرحیم ضمانت از دین اینجانب فرزند آقای و نام مادر خانم دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن : به موجب این سند […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

صلح حقوق خصوصی ناشی از جرم طرف

بسم الله الرحمن الرحیم صلح حقوق خصوصی ناشی از جرم طرف مصالح : خانم / آقای فرزند آقای و نام مادر خانم دارای شماره شناسنامه صادره […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

صلح اموال منقول

بسم الله الرحمن الرحیم صلح اموال منقول مصالح : خانم / آقای فرزند آقای و نام مادر خانم دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن : […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

رهن – تصرف

بسم الله الرحمن الرحیم رهن – تصرف راهن : خانم / آقای فرزند آقای و نام مادر خانم دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن : […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

تبدیل تعهد موضوع بند۳ ماده ۲۹۲قانون مدنی

  بسم الله الرحمن الرحیم   تبدیل تعهد موضوع بند۳ ماده ۲۹۲قانون مدنی   از آنجایی که اینجانب :                    فرزند آقای                و نام مادر                 دارای شماره […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

تبدیل تعهد موضوع بند۲ ماده ۲۹۲قانون مدنی

۱۳۹۵-۰۷-۳۰

تبدیل تعهد موضوع بند اول ماده ۲۹۲ قانون مدنی

بسم الله الرحمن الرحیم تبدیل تعهد موضوع بند اول ماده ۲۹۲ قانون مدنی چون در سند بیع قطعی شماره مورخ / / تنظیمی دفتر خانه شماره […]
۱۳۹۵-۰۷-۳۰

قرارداد (قولنامه انتقال ملک )

به نام خدا قرارداد (قولنامه انتقال ملک ) فروشنده :…………………………………………………………………………………………………………. خریدار :…………………………………………………………………………………………………………… موردمعامله :………………………………………………………………………………………………………. قیمت : مبلغ ………………………..ریال رایج که مبلغ …………………………ریال از آن طی چک […]
۱۳۹۵-۰۷-۳۰

قرارداد (بیع قطعی یک قطعه باغ )

به نام خدا قرارداد (بیع قطعی یک قطعه باغ ) طرف اول قرارداد ::خانم /آقای : …………………………………………فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره …………………………………..صادره از …………………………….به نشانی: […]
۱۳۹۵-۰۷-۳۰

قرارداد (خرید ساختمان نیمه ساخته ،‌در حال احداث )

  به نام خدا قرارداد (خرید ساختمان نیمه ساخته ،‌در حال احداث )     ۱-(فروشنده) :خانم /آقای : …………………………………………فرزند آقای  ………….. دارای شناسنامه شماره …………………………………..صادره […]
۱۳۹۵-۰۷-۳۰

قرارداد (بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی )

  به نام خدا قرارداد (بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی  )     طرف اول قرارداد (فروشنده) :خانم /آقای […]
۱۳۹۵-۰۷-۳۰

قرارداد (بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه )

به نام خدا قرارداد (بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه ) طرف اول قرارداد (فروشنده) :خانم /آقای : …………………………………………فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه […]
۱۳۹۵-۰۷-۳۰

قرارداد بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری

به نام خدا قرارداد بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری طرف اول قرارداد (فروشنده ): خانم / آقای : ………………….فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره […]
۱۳۹۵-۰۷-۳۰

بیع قطعی – با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل نمودن

بسم الله الرحمن الرحیم بیع قطعی – با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل نمودن فروشندگان :خانم / آقای فرزند آقای و نام […]
۱۳۹۵-۰۷-۳۰

بیع شرط – اصل مالکیت

بسم الله الرحمن الرحیم بیع شرط – اصل مالکیت فروشنده :خانم / آقای فرزند آقای و نام مادر خانم دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۵

اعاده مالکیت (تملک ید سابق )

بسم الله الرحمن الرحیم اعاده مالکیت (تملک ید سابق ) اعاده دهنده : دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی اداره کل زمین شهری استان تهران به […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۵

قرارداد اقاله

  به نام خدا   قرارداد اقاله  طرف اول قرارداد (مقایل)خانم / آقای : …………………………………………فرزند آقای  ………….. دارای شناسنامه شماره …………………………………..صادره از …………….به نشانی: …………………………………………………………………………………………………………..و طرف […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۵

تفاسخ و فک رهن

  بسم الله الرحمن الرحیم   تفاسخ و فک رهن   مفاسخ :   متفاسخ :   مورد تفاسخ : فسخ سند (نوع سند قید شود)شماره                              […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۵

قرارداداجاره یک باب پارکینگ

  به نام خدا قرارداد(اجاره یک باب پارکینگ )   طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقای : ………………….فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره ………………………………………………..صادره […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۵

قرارداد اجاره وسیله نقلیه

  بسم الله الرحمن الرحیم   قرارداد اجاره وسیله نقلیه     با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۵

(اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

به نام خدا قرارداد (اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری ) طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقای : ………………….فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره ……………………………………………………………………….صادره […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۵

اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

به نام خدا قرارداد (اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی ) طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقای : ………………………….فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره ……………………………………………………………….صادره […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۵

اجاره به شرط تملیک

بسم الله الرحمن الرحیم اجاره به شرط تملیک موجر : خانم / آقای فرزند آقای و نام مادر خانم دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۵

اجاره محل مسکونی مشاع

  بسم الله الرحمن الرحیم اجاره محل مسکونی مشاع     موجر : خانم / آقای                            فرزند آقای                و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                               صادره […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۵

اجاره محل تجاری که سر قفلی از سوی مستاجر قبلاً واگذار شده

  بسم الله الرحمن الرحیم اجاره محل تجاری که سر قفلی از سوی مستاجر قبلاً واگذار شده     موجر : خانم / آقای                            فرزند آقای                […]

فرم ارسال خبر قوانین و مقالات برای سایت

Print Friendly, PDF & Email