✔))فرمول محاسبه مهریه:

شاخص بهای سال قبل از الزام زوج به پرداخت مهریه÷شاخص بهای سال وقوع عقد×مبلغ مهریه= مبلغ روز مهریه

✔))فرمول محاسبه مهریه در صورت فوت شوهر :

شاخص بهای سال فوت ÷شاخص بهای سال وقوع عقد×مبلغ مهریه= مبلغ روز مهریه

☀)در صورتی که مهریه سکه باشد چون عین محسوب می گردد همان سکه بدون توجه به تورم یا تغییر شاخص مطالبه میشود