امروز: ۱ بهمن ۱۳۹۶ مصادف با ۴ جماد أول ۱۴۳۹ مناسبت های امروز:
  • هيچ بى نيازى چون عقل، و هيچ فقرى چون نادانى نيست، هيچ ارثى چون ادب، و هيچ پشتيبانى چون مشورت نيست
  • ارزش هر كس به مقدار دانايى و تخصص اوست. از فرمایشات حضرت علی ع
  • قال عليه السلام : وَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا،
  • أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى.
  • * ایمان عبارتست از شناخت قلبی اقرار کردن به زبان عمل کردن به اعضاء . پیامبر اکرم (ص)
دوشنبه ۱۳۹۴-۰۹-۱۶ ۱۹:۵۶
پیام وکیل:
Print Friendly, PDF & Email

قانون مدنی

دانلود قانون مدنی

      قانون مدنی :
  • مقدمه قانون مدنی
  • جلد اول – در اموال
         کتاب اول‌: در بیان اموال و مالکیت بطورکلی‌
       باب اول‌: در بیان انواع اموال‌
       فصل اول‌: در اموال غیرمنقول‌
       فصل دوم‌: در اموال منقوله‌
       فصل سوم‌: در اموالی که مالک خاص ندارد ( ماده ۲۳ الی ۲۸ )
       باب دوم‌: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به‌اموال ( ماده ۲۹ )
       فصل اول‌: در مالکیت‌
       فصل دوم‌: در حق انتفاع‌
       فصل سوم‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثا
       کتاب دوم‌: در اسباب تملک‌
         قسمت اول‌: در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه‌
       باب اول‌: در احیاء اراضی موات و مباحه‌
       باب دوم‌: در حیازت مباحات‌
       باب سوم‌: در معادن‌
       باب چهارم‌: دراشیا پیداشده ‌و حیوانات‌ضاله
       باب پنجم‌: در دفینه‌
       باب ششم‌: در شکار
         قسمت دوم‌: در عقود و معاملات و الزامات‌
       اب اول‌: در عقود و تعهّدات بطورکلّی‌ ‌ ( ماده ۱۸۳ الی ۳۰۰ )
       باب دوم‌: در الزاماتی‌که بدون قرارداد حاصل می‌شود
       باب سوم‌: در عقود معینه مختلفه‌
       قسمت سوم‌: در اخذ به شفعه‌
         قسمت چهارم‌: در وصایا و ارث‌
       باب اول‌: در وصایا
       باب دوم‌: در ارث‌
       کتاب سوم‌: در مقررات مختلفه‌
  • جلد دوم‌: در اشخاص‌
       کتاب اول‌: در کلیات‌
       کتاب دوم‌: در تابعیت‌
       کتاب سوم‌: در اسناد سجل احوال‌
       کتاب چهارم‌: در اقامتگاه‌
       کتاب پنجم‌: در غایب مفقودالاثر
       کتاب ششم‌: در قرابت‌
         کتاب هفتم‌: در نکاح و طلاق
       باب اول‌: در نکاح‌
       باب دوم‌: در انحلال عقد نکاح‌ ‌ ( ماده ۱۱۲۰ الی ۱۱۵۷ )
         کتاب هشتم‌: در اولاد
       باب اول‌: در نسب‌ ( ماده ۱۱۵۸ الی ۱۱۶۷ )
       باب دوم‌: در نگاهداری و تربیت اطفال‌
       باب سوم‌: در ولایت قهری پدر و جدّپدری‌ ( ماده ۱۱۸۰ الی ۱۱۹۴ )
         کتاب نهم‌: در خانواده‌
       فصل اول‌: در الزام به انفاق ( ماده ۱۱۹۵ الی ۱۲۰۶ )
         کتاب دهم‌: در حجر و قیمومت‌
       فصل اول‌: در کلیات‌ ‌ ( ماده ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۷ )
       فصل دوم‌: در موارد نصب قیم و ترتیب آن‌ ( ماده ۱۲۱۸ الی ۱۲۳۴ )
       فصل سوم‌: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن(ماده ۱۲۳۵ الی ۱۲۴۷)
       فصل چهارم‌: در موارد عزل قیّم‌ ( ماده ۱۲۴۸ الی ۱۲۵۲ )
       فصل پنجم‌: در خروج از تحت قیمومت‌ ( ماده ۱۲۵۳ الی ۱۲۵۶ )
  • جلد سوم‌: در ادله اثبات دعوی‌ ( ماده ۱۲۵۷ الی ۱۲۵۸ )
         کتاب اول‌: در اقرار
       باب اول‌: در شرایط اقرار ( ماده ۱۲۵۹ الی ۱۲۷۴ )
       باب دوم‌: در آثار اقرار ( ۱۲۷۵ الی ۱۲۸۳ )
       کتاب دوم‌: در اسناد ( ماده ۱۲۸۴ الی ۱۳۰۵ )
         کتاب سوم‌: در شهادت‌
       باب اول‌: در موارد شهادت‌ ( ماده ۱۳۰۶ الی ۱۳۱۴ )
       باب دوم‌: در شرایط شهادت‌ ( ماده ۱۳۱۵ الی ۱۳۲۰ )
       کتاب چهارم‌: در امارات‌ ( ماده ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۴ )
       کتاب پنجم‌: در قسم‌ ( ماده ۱۳۲۵ الی ۱۳۳۵ )