2016-07-07

صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی طبق قانون جدید ایین دادر سی کیفری۱۳۹۲

صلاحیت ها : ماده 301- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. ماده […]
2016-06-23

اااا …………………………………………..۲۰۰۰۰

2016-06-23

قانون حمایت ………………………………………………………….. تاریخ انتشار ۲۰/۱/۹۴ مبلغ ۲۰۰۰۰تومان

بلابیل ایبلایبلاسشیشسیشسیشسیشسیشسیشس یب لایب لیلایلای لایلای بلایبسیسشیشسیشسیسشیشسیشس لایل یبلشسیشسیسشیسشیشسیشی یبلیبشظسشسیشسییسشیسشسیشسیشسیش
Print Friendly, PDF & Email